רעש

םיתרפ

םיולש

המדק

נבשח

רוזעל

ונילע

םירשק